ZPĚT

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ Montessori,
se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 69701 Kyjov,
1. - 30. 4. 2020
Vyvěšeno dne: 2. 05. 2020 ve 12:00 hod.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
Vážení zákonní zástupci, dle ustanovení § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě doručeno poštou.


PŘIJETÍ – Rozhodnutí:
Základní škola, jejíž činnost vykonává ZŠ Montessori se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 69701 Kyjov, IČO 08 849 510, za kterou je oprávněn jednat do jejího vzniku zřizovatel spolek Dobrý start Kyjov, z.s., se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 69701 Kyjov, IČO 08 488 312, - podle § 145 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění ,
jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:


Registrační číslo Rozhodnutí
1/2020 přijat/a
2/2020 přijat/a
3/2020 přijat/a
4/2020 povolen odklad
5/2020 přijat/a
6/2020 přijat/a


Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí, které podal/a v termínu od 01. - 30. 04.2020 prostřednictvím svého zákonného zástupce.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím správního orgánu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.