top of page

NAŠE VIZE

Vytvořit prostředí, kam se děti budou chodit rády vzdělávat, rozvíjet a objevovat svět. Kde se budou cítit bezpečně a kde budou mít prostředky a možnosti rozvinout maximálně svůj potenciál. Prostředí, postavené na principech autentické Montessori metodě.  Místo, kde dospělí lidé a děti spolu komunikují s úctou a respektem.

front foto.jpg

O škole

ZŠ Montessori Kyjov je nestátní základní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, která zahájila provoz k 1. 9. 2020, a tím se zároveň stala první Montessori školou v okrese Hodonín.
Zřizovatelem školy je spolek Dobrý start Kyjov z.s. Spolek byl založen rodiči za účelem podpory školních a mimoškolních aktivit a usiluje o rozšíření nabídky základního vzdělání na Kyjovsku. Mezi hlavní činnosti spolku patří organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit a akcí, jak pro děti, tak i dospělé. Činnost spolku byla oficiálně zahájena v září 2019 pořádáním sérií přednášek a akcí pro veřejnost.

Dne 1.9.2020 započala ZŠ Montessori výuku v jedné třídě formou trojročí, dne 1.9.2022 byla otevřena druhá třída se vznikajícím novým trojročím.

ZŠ Montessori má akreditaci na první i druhý stupeň základního vzdělávání.

Stationary photo

Proč Montessori?

 • Přes sto let prověřená metoda založená na jasných pravidlech a principech. 

 • Zohledňuje individuální osobnost každého žáka a přirozeně navazuje na stupeň jeho aktuálního kognitivního i psychomotorického vývoje. 

 • Žáci pracují dle individuálního pracovně-vzdělávacího osobního plánu. 

 • Využívá speciální postupy k osvojení si vědomostí směrem od konkrétního k abstraktnímu, je maximálně názorná. 

 • Vede k individuální i kooperativní práci, učí děti samostatnosti a zodpovědnosti. 

 • Zachová přirozenou touhu dítěte objevovat svět a celoživotně se vzdělávat.

Proč dát dítě k nám?

 1. respektující prostředí 

 2. uplatňování Montessori metody 

 3. individuální přístup, jak k dětem, tak i k rodičům 

 4. angličtina již od první třídy, přirozenou formou konverzace 

 5. připravené prostředí s ohledem k individuálnímu tempu umožňuje každému dosáhnout svého maxima

 6.  součástí kurikula je častý pobyt venku, exkurze, výlety a poznávání reálného světa mimo školní budovu

 7.  spolupráce školy a rodiny, setkávání se na společných akcích

 8.  zdravé prostředí třídy, pomůcky a vybavení převážně z přírodních materiálů, podpora kladného vztahu k přírodě a k pohybu

Školné

Zápisem školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT nám vzniká nárok na dotace poskytované státem, ty, společně s financováním od sponzorů, provoz školy pokryjí jen částečně.  Rodiče se podílí na vzdělávání svých dětí placením školného ve výši:

Denní studium

3500,- Kč měsíčně (42 000,- Kč na rok)

Ve škole funguje program poradenských služeb

Základní charakteristika služeb
Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy. Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Výchovný poradce a speciální pedagog – Mgr. Alena Horáková
Email: info@montessorikyjov.cz
Telefon: +420 737 263 397 - konzultační hodiny po domluvě

Školní metodik prevence – Mgr. Lenka Vymazalová
Email: lenka@montessorikyjov.cz
Telefon: +420 737 263 397 - konzultační hodiny po domluvě

bottom of page