top of page

PODMÍNKY A PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

PROVOZOVATEL INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Internetové stránky na doméně www.montessorikyjov.cz (dále jen „Internetové stránky“) jsou vytvořené a spravované organizací Základní škola Montessori Kyjov, IČ: 691 013 853, se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, IZO: 181110423 (dále jen „Základní škola Montessori Kyjov“).


Základní školu Montessori Kyjov můžete kontaktovat:
(a)    poštou na adrese Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov;
(b)    e-mailem na adrese info@montessorikyjov.cz;
(c)    telefonicky na čísle +420 737 263 397;
(d)    kontaktním formulářem umístěným na Internetových stránkách; nebo
(e)    jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

OBECNĚ K PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání Internetových stránek (dále jen „Podmínky a pravidla užívání“) se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetových stránek na doméně www.montessorikyjov.cz provozovaných Základní školou Montessori Kyjov.
Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a pravidlech užívání je Základní škola Montessori Kyjov oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.


ZMĚNY PODMÍNEK A PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ
Základní škola Montessori Kyjov si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky a pravidla užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, Základní škola Montessori Kyjov doporučuje uživateli si pravidelně pročíst Podmínky a pravidla užívání. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.


PŘÍSTUP A DOSTUPNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Přístup na Internetovou stránku je zdarma a volně přístupný všem. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním Internetových stránek.
Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost Internetové stránky. Uživateli je zakázán přístup na Internetovou stránku jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytla Základní škola Montessori Kyjov. Přístup na Internetovou stránku jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.
Dostupnost
Základní škola Montessori Kyjov si vyhrazuje právo, že Internetové stránky nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Základní školy Montessori Kyjov. Základní škola Montessori Kyjov však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Internetové stránky byly dostupné, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Základní školy Montessori Kyjov.


CHOVÁNÍ UŽIVATELE
Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetových stránek poskytovaných Základní školou Montessori Kyjov nese odpovědnost uživatel.
Uživatel nesmí užívat Internetové stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami a pravidly užívání či oprávněnými zájmy Základní školy Montessori Kyjov.
Základní škola Montessori Kyjov může kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na Internetovou stránku, zejména jestliže:


(a)    uživatel používá Internetové stránky v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání;
 

(b)    Základní škola Montessori Kyjov má důvodné podezření, že uživatel používá Internetové stránky v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 

(c)    uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Internetových stránek a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Internetových stránek;
 

(d)    uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená.
V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, uživatel může stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití.
Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.


ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní odpovědnost.
Základní škola Montessori Kyjov výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
Základní škola Montessori Kyjov je oprávněná identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na Internetové stránky a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na Internetové stránky.
Uživatel nesmí postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se Základní školou Montessori Kyjov v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.


VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Uživatel bere na vědomí, že Základní škola Montessori Kyjov nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 

(a)    funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 

(b)    jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 

(c)    obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 

(d)    to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí internetové stránky nebo jiné externí internetové zdroje či sociální pluginy. Pokud Základní škola Montessori Kyjov nemá kontrolu nad těmito externími internetovými stránkami, zdroji či sociálními pluginy, nemůže být odpovědná za správnost, aktuálnost a dostupnost těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů a nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakékoli jiné informace nebo data dostupná na nebo z těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů. Kromě toho Základní škola Montessori Kyjov nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody nebo ztráty vyplývající nebo související s používáním nebo spoléháním se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto externích internetových stránkách, zdrojích či sociálních pluginech.


NÁKLÁDÁNÍ S OBSAHEM INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZE STRANY UŽIVATELE
Internetové stránky a jakýkoli software nezbytně používaný v souvislosti s nimi může obsahovat důvěrné informace; obsah Internetových stránek v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, a jejich zdrojový kód (popř. zdrojový kód jakéhokoli počítačového programu nezbytně používaného v souvislosti s nimi) představují autorská díla chráněna autorským právem, popř. (dle druhu obsahu) jinými předměty práv duševního vlastnictví, náležící Základní škole Montessori Kyjov nebo třetím osobám.
Pokud není uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k obsahu a veškerým informacím jakékoli povahy obsažené na Internetových stránkách a každý z prvků tvořících Internetové stránky (obrázky, ilustrace, texty, grafické prvky atd.), včetně softwaru a databáze vytvořené pro Internetové stránky (dále jen „Obsah“) jsou výhradním vlastnictvím Základní školy Montessori Kyjov, která neuděluje žádnou licenci ani žádné jiné právo než právo na prohlížení Internetových stránek.
Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Základní školy Montessori Kyjov popřípadě ve vlastnictví jejich obchodních partnerů nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných Internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Základní školy Montessori Kyjov nebo dotčených třetích osob.

Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, měnit design nebo sestavení nebo se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet najít zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodat, postoupit, sublicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem veškerá práva týkající se celého Obsahu nebo jeho části.
Uživatel nesmí měnit celý Obsah nebo jeho část, zejména software, nebo používat upravené verze softwaru a zejména (aniž by byl tento seznam vyčerpávající) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu k Internetové stránce jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Základní školou Montessori Kyjov pro tento účel.
Jakékoli úplné nebo částečné rozmnožování, upravování nebo použití ochranných známek, ilustrací, obrázků a symbolů nebo jakéhokoli jiného Obsahu z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez výslovného předchozího písemného souhlasu Základní školy Montessori Kyjov anebo vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechna autorská práva, které se objevují a/nebo používají na Internetových stránkách.
Rozmnožování celého Obsahu nebo jeho části je povoleno výlučně pro účely osobního a soukromého použití, jakékoli rozmnožování a jakékoli použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.
Jakékoli vytváření odkazů na Internetových stránkách, jakékoli formování Internetových stránek a obecněji jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořící Internetové stránky, podléhá předchozímu a výslovnému souhlasu Základní škola Montessori Kyjov, který může být kdykoli odvolán podle jejího vlastního uvážení. Základní škola Montessori Kyjov může (i) požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na Internetových stránkách, který nebyl nebo již není povolen, a (ii) požadovat náhradu škody za jakoukoli škodu, která by tím byla způsobena.


ZMĚNY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
Základní škola Montessori Kyjov si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Internetové stránky.
Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.


ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
Základní škola Montessori Kyjov si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek a pravidel, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky a pravidla užívání zveřejněny na Internetové stránce. Souhlas s novým zněním Podmínek a pravidel užívání vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky nadále používat.
Tyto Podmínky a pravidla užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami a pravidly užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.
Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami a pravidly nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy.

Základní škola Montessori Kyjov

bottom of page