top of page

O škole

Montessori Kyjov-Puzzle Heart.png

Údaje o škole

Název školy
Základní škola Montessori Kyjov

IČ: 08849510
IZO: 696023853


Adresa školy
Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 69701 Kyjov

Místo poskytovaného vzdělávání
Újezd 990, 69701 Kyjov - budova ZŠ Komenského
Datová schránka:  (fxch87h)
Číslo bankovního účtu: 2701865460/2010

Jméno ředitele
Mgr. Alena Horáková
Telefon: +420 737 263 397
Email : info@montessorikyjov.cz


Zřizovatel
Dobrý Start Kyjov, z.s.
Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 69701 Kyjov
IČO: 08488312
Zastoupen předsekdyní spolku MDDr. Olgou Petrovou
Telefon: +420 732 532476
Email: petrovaa.ola@gmail.com 

Ve škole funguje program poradenských služeb

Základní charakteristika služeb
Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy. Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Výchovný poradce – Mgr. Alena Horáková
Speciální pedagog – Mgr. Alena Horáková
Emailová adresa: info@montessorikyjov.cz
tel. Kontakt: +420 737 263 397 - konzultační hodiny po domluvě

Školní metodik prevence – Mgr. Lenka Vymazalová
Emailová adresa: lenka@montessorikyjov.cz
tel. Kontakt: +420 737 263 397 - konzultační hodiny po domluvě

O nás

ZŠ Montessori Kyjov je nestátní základní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, která zahájila provoz k 1. 9. 2020, a tím se zároveň stala první Montessori školou v okrese Hodonín.
Zřizovatelem školy je spolek Dobrý start Kyjov z.s. Spolek byl založen rodiči za účelem podpory školních a mimoškolních aktivit a usiluje o rozšíření nabídky základního vzdělání na Kyjovsku. Mezi hlavní činnosti spolku patří organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit a akcí, jak pro děti, tak i dospělé. Činnost spolku byla oficiálně zahájena v září 2019 pořádáním sérií přednášek a akcí pro veřejnost.

Dne 1.9.2020 započala ZŠ Montessori výuku v jedné třídě formou trojročí, dne 1.9.2022 byla otevřena druhá třída se vznikajícím novým trojročím.

ZŠ Montessori má akreditaci na první i druhý stupeň základního vzdělávání.

Naše vize

Vytvořit prostředí, kam se děti budou chodit rády vzdělávat, rozvíjet a objevovat svět. Kde se budou cítit bezpečně a kde budou mít prostředky a možnosti rozvinout maximálně svůj potenciál. Prostředí, postavené na principech autentické Montessori metodě.  Místo, kde dospělí lidé a děti spolu komunikují s úctou a respektem.

Proč montessori?

(v kostce)

Přes sto let prověřená metoda založená na jasných pravidlech a principech.
 

Zohledňuje individuální osobnost každého žáka a přirozeně navazuje na stupeň jeho aktuálního kognitivního i psychomotorického vývoje.

 

Žáci pracují dle individuálního pracovně-vzdělávacího osobního plánu.
 

Využívá speciální postupy k osvojení si vědomostí směrem od konkrétního k abstraktnímu, je maximálně názorná.
 

Vede k individuální i kooperativní práci, učí děti samostatnosti a zodpovědnosti.
 

Zachová přirozenou touhu dítěte objevovat svět a celoživotně se vzdělávat.

“ Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“

MARIA MONTESSORI

Proč dát dítě k nám?

* respektující prostředí

 

* uplatňování Montessori metody
 

* individuální přístup, jak k dětem, tak i k rodičům
 

* angličtina již od první třídy, přirozenou formou konverzace
 

* připravené prostředí s ohledem k individuálnímu tempu umožňuje každému dosáhnout svého maxima
 

* součástí kurikula je častý pobyt venku, exkurze, výlety a poznávání reálného světa mimo školní budovu
 

* spolupráce školy a rodiny, setkávání se na společných akcích
 

* zdravé prostředí třídy, pomůcky a vybavení převážně z přírodních materiálů, podpora kladného vztahu k přírodě a k pohybu

Školné

Zápisem školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT nám vzniká nárok na dotace poskytované státem, ty, společně s financováním od sponzorů, provoz školy pokryjí jen částečně.  Rodiče se podílí na vzdělávání svých dětí placením školného ve výši:

Denní studium       3500,- /měsíčně  ( 42 000,- na rok)          
Domškoláci            3500,- /pololetí

Školné
bottom of page