top of page

GDPR

Základní škola Montessori Kyjov, IČ: 691 013 853, se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, IZO: 181110423 (dále jen „Základní škola Montessori Kyjov“ nebo „my“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů, jakožto návštěvníků či uživatelů, při užívání námi provozovaných internetových stránek www.montessorikyjov.cz (dále jen „Internetové stránky“) (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“).

1.    Pro koho jsou tyto informace určeny?
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete v rámci Vaší návštěvy Internetových stránek, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se shromažďování a dalšího zpracování Vašich osobních údajů.
Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se návštěvy Internetových stránek.

2.    Kdo je správcem mých osobních údajů a kam se na ně mohu obrátit?
Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Montessori Kyjov, IČ: 691 013 853, se sídlem Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, IZO: 181110423.


Můžete nás kontaktovat:

(a)    poštou na adrese Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov;

(b)    e-mailem na adrese info@montessorikyjov.cz;

(c)    telefonicky na čísle +420 737 263 397;

(d)    kontaktním formulářem umístěným na Internetových stránkách; nebo

(e)    jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.


3.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Základní škola Montessori Kyjov jmenovala JUDr. Tadeáše Petra svým pověřencem pro ochranu údajů - e-mail: petr@plegal.cz

4.    Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, komunikujete s námi nebo navštívíte naše Internetové stránky.
V rámci používání Internetových stránek o Vás zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
(a)    Pokud nám zašlete svůj dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, který je umístěný na Internetových stránkách, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme o Vás zpracovávat:
(i)    Vaše kontaktní a identifikační údaje; a
(ii)    jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi.
(b)    Při návštěvě našich Internetových stránek o Vás zpracováváme údaje prostřednictvím tzv. souborů cookies (více v naší Cookies policy);

5.    Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
(a)    Pokud nám zašlete svůj dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, který je umístěný na Internetových stránkách, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu našeho oprávněného zájmu spočívajícího v efektivní komunikaci s osobami zajímajícími se o Základní školu Montessori Kyjov a její činnost či její Internetové stránky.
(b)    Pokud si naše Internetové stránky prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje za účely zajištění funkčnosti Internetových stránek a uložení preferencí uživatele po dobu relace, kdy právním základem je oprávněný zájem a Váš souhlas.
(c)    Vaše osobní údaje rovněž můžeme zpracovávat za účelem uplatňování a ochrany našich práv a zájmů; ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu odpovídajícího oprávněného zájmu Základní školy Montessori Kyjov.

6.    Komu dalšímu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme následujícím kategoriím dalších osob:
(a)    v nutných případech národní nebo evropské veřejné orgány (orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů;
(b)    poskytovatelům cloudových a dalších IT služeb a dodavatelům jiných služeb v rozsahu nezbytném pro poskytnutí takových služeb; a
(c)    takovým subjektům, u nichž to vyžadují právní předpisy nebo pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci, nebo u nichž je to nezbytné za účelem uplatnění či ochrany práv a zájmů Základní školy Montessori Kyjov.
Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor.

7.    Jak dlouho si Vaše osobní údaje uchováváme?
Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 3 let. Zpracováváme osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.
Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat až 10 let; například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

8.    Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

9.    Jaká práva Vám svědčí v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
(a)    právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup;
(b)    právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
(c)    právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:
(i).    Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
(ii).    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
(iii).    vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
(iv).    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
(v).    odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
(d)    právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
(i).    popíráte přesnost osobních údajů;
(ii).    zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
(iii).    Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv).    vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
(e)    právo na přenositelnost osobních údajů – na základě Vaší žádosti předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali Vám či jinému správci, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;
(f)    právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.
Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na info@montessorikyjov.cz (případně v předvolbě cookies).
Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

10.    Kde můžete svá práva uplatnit a jak?
Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e mailu: info@montessorikyjov.cz nebo poštou na adrese Karla Čapka 2290/10, Nětčice, 697 01 Kyjov.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.
Základní škola Montessori Kyjov

bottom of page